Få et 360 graders indblik i hvordan jeres trivsel er, og hvordan I kan udvikle jer positivt

Der findes rigtig mange måder at måle trivsel, og hos GejstGruppen tager vi udgangspunkt i Trivselspyramidens opbygning, og sikre dermed at komme rundt om det hele menneske, i en organisation.

Når dagligdagen er travl, kan det være svært at overskue udfordringer og forstå hvorfor arbejdsgange, kommunikationen eller hele teams ikke fungerer optimalt, og at der ikke præsteres som ønsket.

Analysen kan hjælpe jer til at forstå udfordringerne, samt prioritere indsatserne, så I kan øge trivslen, motivationen og præstationerne i jeres virksomhed. Analysen kan noget som andre analyser ikke kan, i og med at den ser på hele virksomheden som helhed. Den kommer omkring organisationens struktur, niveauet af tryghed, samhørighed og fællesskab, kulturen for anerkendelse og positiv feedback, muligheden for personlig og faglig udvikling. I får altså et 360 graders indblik i hvilke områder I gør det godt, og hvilke områder I med fordel kan arbejde på, for at øge effektivitet og trivsel hos jer.

Analyseværktøjet kan;

 • give jer et overblik over mulige udviklingspunkter
 • give jer konkrete anvisninger og forslag til forbedringer i netop jeres virksomhed
 • hjælpe jer med at prioritere indsatserne, så I opnår den størst mulige effekt
 • pege på årsager på de udfordringer i mærker

Analysen kan bruges af;

 • ledere på alle organisatoriske plan
 • en ledergruppe
 • en mellemleder og dennes leder

Den enkelte leder

kan bruge analysen, kombineret med et rådgivningsmøde, til at få kvalificerede input til, hvordan den ønskede udvikling af afdelingen/virksomheden opnås.

En ledergruppe

kan med fordel udfylde analysen, hvis der ønskes et indblik i forbedringsmulighederne hos det enkelte team, eller for at se på virksomhedens samlede udviklingsmuligheder. Ved at lade en ledergruppe udfylde analysen, kan indtrykkene af virksomheden sammenholdes, og dermed være et godt dialogredskab for de fremtidige indsatser. GejstGruppen analyserer jeres besvarelser og præsenterer jer for mulige udviklingspunkter.

En mellemleder og dennes leder

vil kunne udfylde analysen med det formål, at se på det specifikke team og dets udviklingsmuligheder.

___________________

I får en analyse af;

 • virksomhedens rammer og retning
 • tryghedsniveuaet i virksomheden
 • niveauet for samhørighed og fællesskab
 • kulturen for anerkendelse og positiv feedback
 • niveauet for udvikling af personlige og faglige kompetencer i virksomheden

Analysen bygger på alt det danske forskning der ligger tilgængelig i 2017, om medarbejdertrivsel på danske arbejdspladser. 

Som eneste analyse i Danmark, er analysen bygget op omkring psykologen Abraham Malows teori om de fem grundlæggende menneskelige behov, og i hvilken rækkefølge behovene opstår. Det hjælper os med at kunne prioritere indsatserne.

 

Analysen har til formål

 • At pege på konkrete årsager til de udfordringer der opleves
 • At give jer et overblik over mulige udviklingspunkter, som I måske ikke var bevidste om
 • At give jer anvisninger og forslag til hvordan I kan arbejde med jeres udfordringer
 • At hjælpe jer i prioriteringen af indsatser, så I opnår størst mulig effekt – hurtigst

 

Tilsammen giver disse 5 punkter et 360 graders indblik i de behov mennesker på danske arbejdspladser har. Analysen giver en forståelse for behovene, men den fungerer også som en vejledning til hvordan disse behov kan tilgodeses for at trivslen kan øges.

Se de 5 niveauer analysen måler på herunder

Rammerne:

Forskning viser entydigt, at mennesker har behov for at se en mening med det vi laver. Det har vi valgt at kalde for rammerne.

På dette trin analyseres:

 • Virksomhedens vision, mission samt aktuelle mål og delmål
 • Egne arbejdsopgaver, funktionsbeskrivelse og forventninger
 • Arbejdsfordeling
 • Ledelse – på strategisk niveau
 • Retningslinjer for målopfyldelse og ansættelsesforhold
 • Retfærdighed
 • Fysiske elementer, så som arbejdsredskaber
 • Løn

Tryghed:

Tryghedsbehovet handler om sikkerhed og stabilitet i og omkring virksomheden. Det handler også om at kende virksomheden godt nok til at turde træffe vigtige beslutninger, og påtage sig sit ansvar.

På dette trin analyseres på:

 • Virksomhedens værdier og retningslinjer, og om virksomheden efterlever disse
 • Medarbejdernes kompetenceniveau i forhold til opgaver
 • Tillidsforhold til ledelse og kolleger
 • Virksomhedskultur
 • Ledelse – opfattelsen af intentioner kontra handling
 • Work/life balance
 • Medarbejdernes personlige værdier, kontra virksomhedens

Samhørighed og fællesskab:

Menneskers behov for at indgå i trygge og gode relationer på arbejdspladsen er en af de vigtigste forudsætninger for, at man kan føle arbejdsglæde, og kan præstere på højt niveau.

På dette trin analyseres på:

 • Oplevelse af samarbejdet i teamet
 • Flow i arbejdsopgaver og hjælp fra kolleger ved behov
 • Den enkeltes rolle og funktion i gruppen eller teamet
 • Grad af konflikter
 • Tonen i teamet
 • Kendskabet til hinanden

Anerkendelse:

Når de tre foregående niveauer af behov er opfyldt, opstår nye. Først, behovet for anerkendelse og i denne kategori ligger også muligheden for at have indflydelse på egne omstændigheder.

I dette trin analyseres på:

 • Oplevelse af samarbejdet mellem afdelinger
 • Mentalt overskud i teamet – er der fokus på mulighed eller begrænsninger
 • Graden af anerkendelse mellem både kolleger og ledere
 • Graden af indflydelse
 • Mening i opgaveudførelsen

Udvikling:

Dette trin kaldes af forskere ”High Performance”, og de menneskelige behov der skal tilgodeses for at kunne opretholde dette niveau, handler om muligheden for, at kunne opnå større og mere.

På dette trin analyseres på:

 • Muligheden for faglig udvikling
 • Muligheden for personlig udvikling
 • Graden af fysisk og mental inspiration
 • Mulighed for at tilgodese kroppens behov
 • Muligheden for at bruge personlige kompetencer / styrker i arbejdet

.

Sådan er proceduren;

 1. I kontakter GejstGruppen
 2. Der planlægges et rådgivningsmøde
 3. Dagen inden mødet, modtager I et link til analyse
 4. I besvarer analysens spørgsmål og modtager en skriftlig analyse
 5. På rådgivningsmødet gennemgår vi sammen resultatet, hvor GejstGruppen rådgiver jer i de indsatser I kan overveje, samt laver en prioriteringsliste over indsatserne

 

Analysen er et øjebliksbillede og laves ud fra den konkrete medarbejders syn på situationen, og derfor egner analysen sig godt som ledelsesværktøj og dialogværktøj. GejstGruppen rådgiver jer ud fra en kombination af jeres besvarelser og jeres generelle fortælling om det I oplever. Det giver et langt bredere billede af hele situationen hos jer, end hvis vi undlader en af delene.

Hør hvad kunderne siger

Book et møde